• PÅ SPORET: Prosjektsjef Geir Kvillum og kommunikasjonsansvarlig Hilde Marie Braaten gleder seg til å gå løs på oppgaven med å utarbeide den detaljerte planen for hvor toget skal gå fra Sørli til midt ut i Åkersvika. Her på Stange stasjon blir det blant annet et tredje spor for ventende tog

Geir Kvillum tok over som prosjektsjef for bygg­ingen av nytt dobbeltspor på Dovrebanen august i fjor. Strekket som står igjen i vår kommune  er delt i to parseller; 15,9 kilometer fra Kleverud til Sørli. Og 14,7 kilometer fra Sørli til midt ut i Åkersvika.

Slått sammen

Bane Nor ønsket i fjor å slå sammen de to strekning­ene til èn utbygg­ing, i håp om å få til en mer effektiv og rimelig­ere prosjekt­gjennomføring. Men mens Kleverud – Sørli allerede er ferdig detaljregulert, gjenstår denne jobben for banen videre fra Sørli til Åkersvika.

Nå starter Geir Kvillum og medarbeiderne hans ved prosjektkontoret på denne delen av jobben.

– Korridoren der dobbeltsporet skal gå fra Sørli til Åkersvika er klar. Nå skal vi i gang med å lage en reguleringsplan, der vi helt ned på detaljnivå skal jobbe fram et forslag, sier Kvillum til Stangeavisa.

Avventer Hamar

Han opplyser at dobbeltsporet planlegges til omtrent midt ut på moloen i Åkersvika.

– På grunn av at prosess­en med å beslutte hvor Hamar stasjon skal ligge, blir dobbeltsporet bygget så langt ut i Åkersvika som vi kan, uten at det gir noen føringer for hvor den framtidige stasjonen på Hamar skal ligge. På denne måten kommer vi raskere i gang med byggingen gjennom Stange, og sørger for at vi får en bane som har kapasitet for to avganger i timen med persontog begge veier mellom Hamar og Oslo. Jobben vi nå ser på vil også medføre noen midlertidige endring­er på Hamar stasjon, slik at vi får til en avvikling av den økte togtrafikken når dobbeltsporet gjennom Stange står klart, sier Kvillum.

Viktig avklaringer

I prosessen Bane Nor nå setter igang skal det planlegges helt ned på detalj­nivå hvordan den nye ban­en skal gå gjennom den nordre delen av kommun­en vår. Det vil bli klart hvilke boliger som eventuelt må rives eller blir berørt. Av­bøtende tiltak mot støy skal på plass. Hvor kulverter og overganger skal begynne og slutte. Og ikke minst hvordan Stange stasjon skal fungere.

– Det ligger i planen at vi skal inn med et tredje spor på Stange stasjon, slik at godstog kan vente i stasjonsområdet mens rask­ere persontog passerer. Det skal også opparbeides parkeringsplass for de togreisende, sier Kvillum.

Det tredje sporet på Stange stasjon vil komme mellom siloen og dagens togspor. Bane Nor ønsker å bevare dagens stasjonsbygning.

– Hva med den nye tversover-vegen som Stange kommune ønsker seg, fra Læringsverkstedet i Jernbanegata til omtrent Stange videregående?

– Det er også et av tiltak­ene vi nå skal vurdere. I slike tilfeller som dette, der det er ønske om infrastruktur som ikke direkte har med utbygging­en av jernbanen å gjøre, vil det ofte bli spørsmål om et spleiselag, sier Geir Kvill­um.

Ønsker innspill

I arbeidet med detaljregu­leringsplanen som nå skal på plass, ønsker Bane Nor innspill fra lokalbefolk­ningen.

– Vi ønsker skriftlige innspill fra alle som har forslag eller merknader å komme med. Detaljreguler­ingsplanen vil også bli lagt ut til offentlig høring, og sluttbehandles av politik­erne i Stange, opplyser Geir Kvillom og kommunikasjonsansvarlig i Bane Nor, Hilde Marie Braaten.

Stort løft

De to er ikke i tvil om at den store anleggsjobben som skal utføres på Dovrebanen gjennom Stange vil gjøre kommun­en enda mer attraktiv i forhold til både bosetting og næringsliv.

– Dette blir veldig bra! Stange vil bli en enda mer interessant kommune for pendlere – både inn og ut av Stange, avslutter de to.

Skal også jobbe fram forslag til bruk av gammelt spor

OTTESTAD: Hva som skal skje med det gamle jern­banesporet, ikke minst gjennom de delene av Otte­stad der det nye spor­et følger en ny trasè, er blant spørsmålene som Bane Nor nå skal ta stilling til i detaljreguleringsplanen. Omgjøring av arealet til nytt landbruksareal er ett av alternativene.

Sør i kommunen er det allerede vedtatt at det gamle jernbanesporet skal bli til «Mjøstråkk» for folk på tur.

Jobber tett med Miljø­direktoratet om Åkersvika

Bane Nor jobber tett med fagfolk hos Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Hedmark for å finne den mest skånsomme formen for utbygging av banen gjennom Åkersvika. Blant annet skal det på plass avbøtende og kompenserende tiltak for det berørte.

Kleverud – Sørli: Krevende å bli ferdig til 2024

Det nye dobbeltsporet fra Kleverud til Sørli vil bli krevemde å få på plass til 2024, slik det opprinnelig ble planlagt.

Dette sier prosjektsjef i Bane Nor, Geir Kvillum.

– Når vi ikke fikk bevilget peng­er til oppstart av de forberedende arbeid­ene i fjor høst, og måtte legge disse entreprisene på vent, vil det enn så lengebli krevende å bli ferdig med utbygging av denne strekningen til 2024, sier Kvillum.

Han sier Ban Nor følger opp føringer og vedtak fra Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet, og at det ikke kan bygges noe før peng­ene er bevilget.

– Det blir ansett som fornuftig å planlegge Kleverud-Åkersvika som ett, og at dette kan gi mer jernbane for pengene. Dette er selvsagt viktig for samfunnet. Pengene vi bruker til disse prosjektene er jo fellesskapets midler, og da må vi sørge for at vi bygger ut så effektivt som mulig.

Geir Kvillum og Hilde Marie Braat­en slår imidlertid fast at måten jernbanen skal bygges på fra Kleverud til Sørli ligger uforandret.

– Her er det ingen endringer. Brua over Tangenvika, Tangen stasjon og den øvrige traseen skal bygges og utvikles som planlagt, sier de to.

Informasjonsmøte 15. februar

Torsdag 15. feb­ruar arrangerer Bane Nor et åpent informasjonsmøte om detaljreguleringsarbeid­et som nå skal igang for strekket Sørli – Åkersvika. Hit kan alle berørte parter og andre interesserte møte opp for å få informasjon og stille spørsmål.